ارقام نهال غیر مثمر

نهال ختمی مرجانی

نام عمومی

Coral Hibiscus

نام علمی

Hibiscus schizopetalus

نام فارسی

ختمی مرجانی

نام تیره

Malvaceae

ختمی مرجانی گونه ای متعلق به*شرق آفریقا است در هاوایی به مدت زمان طولانی مورد کشتقرار می گیرد. این گونه تا ارتفاع 6 متر رشد می کند و والد نر برای یک سری از دورگه های فاخر می باشد. گونه دارای شکلی بسیار افتان و آویزان می باشد ولی به آسانی به یک درخت کوچک متناسب نمی شود، اگر چه دورگه های آن ممکن است ارتفاعی بیش از 6 متر یافته و به راحتی شکل بگیرند. به راحتی قابل تمایز هستند: به حاشیه های آویزان گلبرگ ها توجه شود. گل ها ممکن است آویز باشد و از طیف قرمز تیره تا قرمز تا زرد با دهانه قرمز ناصورتی و سفید رنگبندی داشته باشند. همه آ؛نها به سادگی نشا شده و هرس می گردند. رایج ترین دورگه آن  می باشد. همچنین چندین فرم با برگساره های ابلق نیز Pink Waterfallیا Pink Butterfly شامل

بابرگ هایی به رنگ سبز تیره و سفید، یک تک نمای خیره کننده در باغ است. همه ی Snowflakeوجود دارد.

هیبرید ها در باغ به عنوان تک نما، گیاه پرده و باد شکن استفاده می شود، و همه آنها به سرعت رشد می کنند.