ارقام نهال غیر مثمر

نهال برگ نو ژاپنی

نام عمومی

Jpanese Privet(P)

نام علمی

Ligustrum japonicum

نام فارسی

برگ نو ژاپنی

نام تیره

Oleaceae

این درختچه همیشه سبز * ژاپنی تا ارتفاع 5/4 متر رشد می کند و معمولا به شکل یک درختچه پر پشتدیده می شود. برگ نو ژاپنی به آسانی به درختی کوچک، خوشریخت و محکم تربیت می شود(خاک): که شرایط وسیعی از شزایط مختلف خاکی ، حتی شن، را تحمل می کند. مقاومت: به باد ها ی قوی و افشانه نمک مقاومت دارد . گل ها ی سفید در بهار ظاهر می شوند.

دارای رشد فشرده تر است. با برگ های سبز تیره، گرد و به L. japonicum Rotundifolium یک رقم

اندازه درختی کوچک مناسب است. این گونه ها در فضای سبز بعنوان پرچین، گیاه پرده و باد شکن استفاده می دارای مواد زهرابه ای هستند. بهتر است احتیاطا فرض براین باشد که این Ligustrumشوند. چندین گونه از

گونه نیز دارای مواد زهرابه ای است.