ارقام نهال غیر مثمر

نهال تاج ریزی درختی

نام عمومی

 

نام فارسی

Potato Tree

نام علمی

 

نام تیره

Solanuum wrightii

تاج ریزی درختی

Solanaceae

 امریکای جنوبی خانه اصلی این گونه زینتی است، که نسبتا سریع تا ارتفاع 5/4 متر رشد می کند. تاج ریزی درختی به آسانی به درختی کوچک قابل تربیت است. به دلیل گل های بزرگ، که در زمان باز شدن به رنگ آبی-رغوانی یا آبی است و طی بلوغ به رنگ سفید در می اید، مورد توجه است. گلدهی آن در منطق خنک تر پربار تر است. خاک و نیاز نوری: باید آن را در آفتاب کامل، و خاکی با زهکش مناسب و غنی وبا محافظت از باد کشت نمود. مقاومت: نه تاب خشکی دارد و نه به شوری مقاوم است.