ارقام نهال غیر مثمر

نهال گارم زنگی ،بادام گرمسیری

نام عمومی

Tropical Almound

نام علمی

Terminalia catappa

نام فارسی

گارم زنگی ،بادام گرمسیری

نام تیره

Euphorbiaceae

گارم زنگی درختی بزرگ و گرمسیری است که تا 35 متر ارتفاع می گیرد . این درخت دارای تاجی افراشته و متقارن با شاخه ها یی افقی می باشد . بومی *  منطقه ای وسیع از اقیانوس هند تا اقیانوس آرام می باشد . گارم زنگی دارای میوه شفت ، سبک و کرکی است که خشک میوه درون آن در زمان رسیدن کامل ، قابل خوردن بوده و مزه ای شبیه به بادام دارد. در زمان تاج آن مسطح تر شده و شکلی گسترده به خود می گیرد . برگ های آن بزرگ ، چرمی ، پهن  و به رنگ سبز تیره و براق می باشد . در محیط طبیعی در فصول خشک خزان پذیر بوده و قبل از افتادن برگ ها به رنگ صورتی متمایل به قرمز یا زرد – قهوه ای در می آیند. گل ها فقد ارزش زینتی و به رنگ سفید تا متمایل به سبز هستند . این درخت به طور گسترده در مناطق گرمسیری بعنوان درخت زینتی کشت می شود و سایه دهی خوبی دارد. چوب آن قرمز رنگ ، سخت ، و مقاوم به آب بوده بطوریکه برای ساخت قایق مورد استفاده قرار می گیرد . گیاه دارای خاصیت درمانی است. مقاومت : درخت به بادهای سنگین ، افشانه نمک و نسبتاً به شوری مقاوم است . خاک و نیازی نوری : بهترین رشد را در آفتاب کامل و با خاکی آزاد ، با زهکش مناسب و شنی دارد اما به انواعی از خاک های سبک تحمل دارد . ریشه های افشان آن نقش مهمی در تسبیت خاک های ساحلی دارد. جهت کشت در فضای سبز ساحلی مناسب است . تحت شرایط محیطی بهینه نسبتاً سریع الرشد است و احتمالاً به خشکی مقاومت دارد.