ارقام نهال غیر مثمر

گیاه همیشه زنده

گیاه همیشه زنده (گونه ای از سرخس)

برای از بین بردن این گونه از سرخس، نباید منتظر بود، تا در اثر آب ندادن خشک شود. این گیاه عجیب بعد از این که آب کافی به آن نرسد، به شکل یک توپ جمع می شود و برای سال ها به همین شکل باقی می ماند و به محض اینکه آب درون شاخه هایش برود، دوباره باز می شود و بعد از مدتی سبز و همانند روز اول می گردد. جایگاه این گیاه مناطق گرمسیری می باشند.