JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

Lysimachia

Lysimachia

این جنس متعلق به تیره پامچال(Primulaceae)بوده و گیاهانی علفی ،دایمی و پوشیده از کرک اند .در بعضی از گونه ها ساقه به نسبت بلند و تقریباًبدون انشعاب هستند. برگ ها متناوب یا متقابل ،معمولاًتخم مرغی شکل و نوک تیز هستند .گل ها سفید یا سفید مایل به صورتی ،دارای کاسه 5 لبه ای با لبه های غیر متناوب است،میوه کپسول و محتوی دانه های فراوان است .سه ونه از علف بیدی در مناطق شمال و شمال غربی ایران پراکندگی دارد. علف بیدی از علف های هرز شایع مزارع برنج شمال ایران است.

عمق ریشه: تقریبا ًسطحی   

ارتفاع : 5 سانتی متر         

نیاز نوری :آفتاب یا سایه     

 زمان گلدهی :تابستان

Lysimachia nummularia به صورتی فرشی  است که ،کما بیش همیشه سبز برای زیباتر کردن گوشه های بد شکل و زشت باغ های مردابی و آب نماها و یا فضای بین آب نما و زمین به کار می رود .در بیش تر طول تابستان دارای گل های زرد رخشان نعلبکی شکل است. واریته Aurea دارای برگ های طلایی و زرد است.

برای تکثیر آن می توان با استفاده از قلمه های کوتاه که ساقه در طول دوره رشد تابستان گرفته می شود،اقدام به این کار کرد .اگر این قلمه ها در گلدان های پر شده با مخلوط مساوی از پیت و شن های نوک تیز و یا پرلیت،کاشته شوند و در گلخانه گرم و یا لبه پنجره قرار گیرند به آسانی ریشه می دهند.این گیاه معمولاً خود به خود حالت خوابیده می گیرد.قطعات ریشه دار شده دار می توان در هر زمان جدا کرد .

این گیاه پوشش سطح خاک در سال های اخیر از طریق شهرداری تهران وارد شده و در بسیاری از نقاط تهران کاشت و کار شده است .احتمالاًاولین بار توسط باغ گیاهشناسی ایران وارد شده و در اطراف آبشار معروف این باغ کشت و کار شده است. همچنان که بسیاری دیگر از گونه ها را در این باغ می توان یافت . این گیاه پوششی در زمستان بسیار زیبا می شود و برگ های آن رنگین می گردد.

عمق ریشه :حدود 20 سانتی متر         

ارتفاع :90-60 سانتی متر      

نیاز نوری :آفتاب کامل یا به نسبت سایه

زمان گلدهی :تابستان                    

گونه Lysimachia puntata گیاهی کاملاً راست و بسیار معطف است که شرایط خشکی متوسط و بسیار مرطوب را تحمل می کند .گل های زرد روشن و نعلبکی شکل آن بر روی ساقه های قوی قرار دارند ساقه ها به وسیله برگ های خشن و تا حدودی کرک دار پوشیده می شوند .

برای تکثیر آن می توان با تقسیم گیاه مستقر شده و به هنگام دوران خواب زمستان اقدام کرد .لازم به یادآوری است قسمت های جوان تر بیرونی را انتخاب و سپس در محل دایمی بکارید.