JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

Lythrum

Lythrum

این جنس متعلق به تیره خون فامیان(Lythraeeae)بوده و گیاهانی علفی ،دایمی و ریزم دار هستند که معمولاًدر زمین های باتلاقی ،کنار رودخانه ها می روید .ساقه ها تقریباًچهارگوش ،افراشته و برگ ها متناوب یا متقابل و یا چرخه ای به شکل نیزه ای و بدون دمبرگ می باشند .گل ها ارغوانی با 7-5 گلبرگ مجتمع در گل آذین های دراز انتهایی هستند .میوه کپسول ،شکوفا است. این جنس دارای 8 گونه ،یک یا چندساله با نام خون فام بوده که در نواحی مرطوب یا کنار آب ررویش دارند.

عمق ریشه :حدود 35 سانتی متر     

ارتفاع:120-90 سانتی متر    

نیاز نوری :آفتاب کامل یا نسبت سایه     

زمان گلدهی:تابستان                       

خون فام گیاهی پُر پشت و افراشته است که دارای هزار مارپیچ باریک از گل هایی به رنگ ارغوانی مایل به قرمز می باشد .گل ها  بر روی برگ های سبز متوسط با Caste صورتی مایل به  قرمز قرار دارند.این گیاه برای کناره آب نماها ،باغ های مردابی مورد استفاده قرار می گیرد. واریته های بسیاری از آن شناخته شده است اما واریته صورتی ،قرمزVar.Lady Sackville (120-90 سانتی متر)و صورتی ملایم Var. Robert(120-90 سانتی متر )مشهورترین واریته  های این گونه هستند.

برای تکثیر آن می توان با تقسیم گیاه مستقر شده به هنگام دوران خواب زمستانه،اقدام کرد.برای این کار از قسمت های بیرونی گیاه جوان که رشد سریع تری دارند استفاده و سایر بخش های چوبی درونی را بریده و دور بیاندازید.