JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

Matteuccia

Matteuccia

این جنس متعلق به تیره آتیریاسه (Athyriaceae)بوده و جزو سرخس ها به شمار می آید .سرخس ها در ایران پراکنش و گستردگی به نسبت زیادی دارند به طوری که قسمت زیادی از جنگل های شمال ایران ،به خصوص مناطقی که نور کافی دارند و درختان آن قطع شده اند ،توسط سرخس ها اشغال شده است.این جنس در ایران دارای گونه لانه پرنده M.struthiopteris است که در زیر به شرح آن پرداخته می شود.

ارتفاع:90-30 سانتی متر   نیاز نوری :آفتاب یا سایه    

زمان گلدهی :سرخس ها گل نمی دهند. اما این گیاه در آخر تابستان سنبل های حمل اسپورهای قهوه ای رنگ تولید می کند.     

لانه پرنده گیاهی دایمی ،بدون کرک و دارای پایه ضخیم است. برگ ها مشبک سبز رنگ پهن ،بلند-نیزه ای که در پایین باریک شده و دارای دمبرگ پوشیده از فلس هی پراکنده می باشد .در بین برگ ها گیاه سنبل های حامل اسپورهای قهوه ای رنگ تیره وجود دارد که باعث تکمیل زیبایی این گیاه می شود. برگها با اولین سرما از بین می روند .این سرخس می تواند شرایط متفاوتی را تحمل و در خاک معمولی زندگی کند و حتی می تواند با مقدار کم آب هم سازگار شود .

برای تکثیر آن می توان با تقسیم کردن ساقه های خزنده در اوایل بهار اقدام کرد به طوری که هر بخش از ریزوم ها را همراه با توده ای از شاخه های سبز و برآمده را می توان تبدیل به یک سرخس بالغ کرد . این بخش ها را باید در محلی دایمی کاشت.