JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

Mentha

Mentha

این جنس متعلق به تیره نعنا(Labiatae=Menthaceae)بوده و گیاهانی علفی ،معمولاًدایمی ،معطر و دارای ریزوم و بن رونده می باشند.ساقه ایستاه ،ساده و یا دارای انشعاب است. برگ ها متقابل ،در قاعده قلبی شکل یا باریک ،حاشیه دندانه دارند .گل ها نرماده یا تک جنس در چرخه هایی کم و بیش متراکم مجتمع اند که بیش تر سنبله های محوری را تشکیل می دهند .کاسه گل استکانی یا قیفی شکل ،دارا لبه ای تقریباً نامنظم ،یا دولبه ،گاهی منظم و دارای 5 دانه ناهمسان است .میوه فندقه تخم مرغی ،دارای سطح صاف یا زبر ،بدون کرک و یا گاهی کرک دار است،پونه دارای 6 گونه در ایران بوده که بسیاری از آن ها در کنار جویبارها پراکنش دارند.

عمق ریشه :در خاک های مرطوب تا 15 سانتی متر    

ارتفاع:45-30 سانتی متر    

نیاز نوری :آفتاب کامل 

زمان گلدهی :تابستان       

پونه آبی یا سوسنمبر یک گیاه زیبا و با رشد سریع است که بیش تر در حاشیه مکان های آبی به وفور یافت می شود.از این گیاه برای زیبا کردن زوایا و گوشه ای آب نماها نگهداری ذره های خاک در کنار یکدیگر در نواحی که خطر فرسایش وجود دارد استفاده می شود زیرا این گیاه سطح خاک را می پوشاند و تقریباً در محل اتصال تمام برگ ها نیز ریشه تولید می کند .

این گونه به شدت معطر ،برگ های کرک دار شبیه نعنا دارد که بر روی ساقه های باریک ارغوانی و یا مایل به قرمز قرار می گیرند. مارپیچی از گل های لطیف و صورتی مایل به یاسی در تابستان آشکار می شوند. برای تکثیر آن می توان به وسیله تقسیم ساقه های خزنده و ریشه های زیرزمینی در اوایل بهار اقدام کرد و یا از قلمه های ساقه که در سینی ریشه دار می شوند نیز می توان استفاده کرد.

عمق ریشه :در خاک های مرطوب تا 5 سانتی متر   

ارتفاع :30 سانتی متر  

نیاز نوری:آفتاب کامل   

زمان گلدهی :تابستان

گونه Mentha cervinia یک گیاه معطر و جالب است که به شکل توده های گسترده ای از ساقه های راست و باریک رشد می کند و به صورت متراکم با برگ های کوچک و نیزه ای شکل پوشیده می شوند .مارپیچ هایی از گل های یاسی رنگ زیبا یا آبی سیر تابستان آشکار می شوند و برای زیبا کردن زوایا و گوشه های آب نما استفاده می شود. برای تکثیر آن می توان از قلمه های کوتاهی که از ساقه در طول تابستان گرفته شده و در سینی ریشه دار شده اند استفاده کرد.