JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

Myriophyllum

Myriophyllum

این جنس متعلق به تیره هالوراگاسه(Haloragaceae)بوده  و علف هایی آبزی هستند که در آب های شیرین ،مرداب ها ،آب های راکد ،چشمه ها و آب نماهای طبیعی مناطق گرم و معتدل زیست می کنند.

برگ ها غالباً فراهم گاهی حتی متقابل با تقسیم های باریک و موبین و بدون گوشواره ،گل ها تک جنسی و ناآشکار هستندلوله کاسه گل به تخمدان چسبیده باپهنک (دندانه )های سربریده و چهار قسمتی ،گلبرگ ها برگشته و گاهی گلبرگ وجود ندارد .کلاله 4 عدد ،بدون خامه و کرک دار و پایاست .میوه ها تشکیل از چهار برچه در یک شیفت یک دانه ای شکوفا و دانه ها آلبومن دار هستند .از این جنس 2 گونه پر طاووسی سنبله ای M.spicatumو پر طاووسی M. Verticillatum در برکه ها و مرداب های ایران دیده می شود.

عمق ریشه :تا 60 سانتی متر              

نیاز نوری :آفتاب کامل

در گونه Myriophyllum proserpinacoides تمام یا بخش از برگ های پر مانند این گیاه در آب غوطه ور است .برگ های زیبا ،سبز مایل به آبی و برش دار ظریف آن بر روی ساقه های قوی قرار دارند که ممکن است از آب نما خارج و در حاشیه آب نما ریشه بدهند آن ها در حاشیه آب نما زنده باقی می مانند و شبیه به یک گیاه غیر غوطه ور رشد می کنند .در این حالت برگ های آن ها با رسیدن پاییز قرمز می شود .در نواحی خیلی سرد جدا کردن تعدادی از شاخه ها و ریشه دار کردن آن ها در گلدان در گلخانه ،برای اطمینان از باقی ماندن آن ها ارزش دارد. این گیاه بیش از آن که مقاوم به سرما باشد آن را تحمل می کند .برای تکثیر آن می توان با گرفتن قلمه در طی فصل های رویش فعال بهار و تابستان (زیرا به راحتی ریشه می دهند)و قرار دادن آن ها در دسته های 4-3 تایی و باز کاشت دوباره می توان اقدام کرد.

عمق ریشه :تا 90 سانتی متر          

نیاز نوری :آفتاب کامل     

زمان گلدهی :تابستان ،اما اهمیت ندارد.

Myriophllum spicatum گیاهی است کاملاًغوطه ور در آب که در تابستان سنبله ای از گل های کوچک قرمز و مایل به زرد در بالای  سطح آب تولید می کند .برگ ها سبز مایل به برنزی و دارای توده ای از برگچه های کوچک بر روی ساقه های گوشتی و قوی قرار دارند این گیاه قوی محل مناسبی برای تخم ریزی ماهی ها است .

برای تکثیرآن می توان با قلمه گرفتن در طی فصل های رویشی فعال (بهار و تابستان )و قرار دادن آن ها در دسته جات 4-3 تایی و باز کاشت دوباره ، اقدام کرد.