JO WhatsApp Contact Button

گیاهان باغ آبی

Nuphar

Nuphar

این جنس متعلق به تیره نیلوفر آبی (Nymphaeaceae)بوده و گیاهانی هستند که در بستر مرداب ها و آب های راکد دایمی به صورت پایا زیست می کنند .برگ ها و گل ها به طور مستقیم از ریزوم پدید می آیند .برخی از برگ ها غوطه ور در آب و بعضی دارای دمبرگ بلند و پهنکی دایره ای در سطح آب هستند .گل بسیار بزرگ ،زرد رنگ ،منظم و نر و ماده است و به علت داشتن دمگل بسیار دراز در سطح آب باز می شود.کاسه پنج قطعه ای گل در ابتدا سبز رنگ است ولی سپس در سطح رویی یا در هر دو  رو زرد رنگ می شود .بساک پرچم ها بسیار درشت است. میوه کپسول گوشت دار شکوفاست که در آب باز می شود .دانه ها،که در پوششی لعابی قرار دارند در آب پراکنده می شوند و مدت ها در سطح آب باقی می مانند.  پوست دانه ها که سخت و غیر نفوذ است به خوبی می تواند توانایی رویش دانه را برای مدتی بسیار طولانی حفظ کند. از این جنس یک گونه به نام N.luteum با گل های درشت و زرد رنگ و زیبا در آبگیرهای استان کرمانشان می روید که به آن نیلوفر آبی زرد یا لاله مردابی زرد گویند.

عمق ریشه :150-45 سانتی متر         

ارتفاع :شناور در سطح آب  

نیاز نوری :آفتاب کامل     

زمان گلدهی :تابستان

گیاه Nuphar advena دارای برگ های ضخیم سبز و چرمی شناور شبیه نیلوفرهای آبی است اما از آن ها مقاوم تر می باشد .گل ها ززرد کروی که عرض برخی از آن ها به 8 سانتی متر می رسد .این گل ها دارای Caste lمایل به ارغوانی و پرچم های قرمز مسی مشخص هستند .به خاطر ماهیت قوی (تهاجمی )آن برای نماهای کوچک مناسب نمی باشد . برای تکثیر آن می توان با تقسیم کردن گیاه استقرار یافته در اوایل بهار اقدام کرد.

عمق ریشه :45-30 سانتی متر   

ارتفاع :شناور در سطح آب     

نیاز نوری :آفتاب کامل         

زمان گلدهی :تابستان

Nuphar minimum گیاه کوچکی بوده و دارای بالتشک های شناور چرمی تقریباً قلبی شکل و سبز روشن است. گل های کوچک ،گرد و زرد رنگی می دهد .این گیاه را می توان در کوزه یا آب نماهای بسیار کوچک نیز جا داد و توانایی تحمل آب جاری را نیز دارد.برای تکثیر آن می توان با تقسیم کردن گیاه استقرار یافته در اوایل بهار اقدام کرد.