JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

سوسک های شاخک بلند

خانواده سوسک های شاخک بلند Cerambycidac(Long-horned bcetles) :

حشراتی که در این خانواده قرار دارند همگی  گیاه خوارند با بدنی  کشیده و استوانه ای شکل و شاخک هایی طویل و چشم هایی مرکب کمی فرورفته و یا کاملاً دو قسمتی شده است.به اندازه های متفاوت 3 تا60 میلیمتر و معمولاً به رنگ های براق می باشند. پنجه چهار مفصلی به نظر می رسد و پنجه سوم دو لبه ای است و چهارمین مفصل خیلی کوچک و در زیر سومین مفصل مخفی است و در واقع پنجه پنج مفصلی است. لاروهای این خانواده چوبخوارند و به درختان مثمره و غیرمثمره شدیداً خسارت می زنند.