JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

لیسه بید

لیسه بید      Hyponomeuta rollelus zell                                               

 گونه دیگری است که بیشتر روی درختان  بید  مشاهده می شود و از همه گونه ها بزرگتر است مبارزه شیمیایی: در مناطقی که خسارت این آفت شدید باشد باید  درختان آلوده را در موقع باز شدن جوانه های برگی قبل از شکافتن شکوفه ها با سوسپانسیون دو در هزار تیودان ۳۵ درصد- مالاتیون ۶۰ درصد و یا گوزاتیون  ۲۰ درصد سمپاشی نمود.  اگر سم پاشی درموقعی صورت  گیرد لاروها داخل پارانشیم برگ باشند یا اینکه لاروها در داخل لانه جای گرفته باشند ُ در این صورت باید از سموم نفوذی مانند دیاز یون ۶۰ درصد یا  سوپر  اسید ۴۰به نسبت یک در هزار استفاده نمود خلیل آریا و همکاران در ۱۳۷۷ بیان کردند  که سم زولن  و باکتری B.t  درصد قدرت  کنترل کنندگی مناسبی روی آفت دارد. سمپاشی زمستانه با گبوتکس  یا روغن های زمستانه تاثیر چندانی روی این   آفت ندارد ملی با یکبار سمپاشی به موقع بهاره این آفت به خوبی کنترل می شود ترکیبات بر اساسBacillus thuringiensis روی لاروهای این آخر ازنظر مبارزه نتایج بسیار خوبی میدهد.  طبق گزارش دانیالی و همکاران ۱۳۷۷ کاربرد حشره کش های میکروبی بر اساس B.t اثرات  نیکوئی کنترل تلفیقی لیسه سیب دارد.

خانواده              Tortricidae

یکی از بزرگترین فامیل از زیر راسته Microlepidoptera می باشد و شامل آفات مهم اقتصادی است پروانه های با جثه کوچک به رنگ خاکستری روشن یا قهوه ای با  لکه های  با جلای  فلزی است.  بال ها  هنگام استراحت به صورت شیروانی  روی بدن قرار میگیرند. لاروها معمولاً سبب پیچیدگی برگها و بعضی از گونه ها قسمتهای  مختلف  گیاه تغذیه کرده و سوراخهایی ایجاد میکنند