JO WhatsApp Contact Button

آفات گیاهان

کرم جوانه خوار

کرم جوانه خوار       moths) Archips (=cacoecia) rosanus L.(Rosetortrix

مدرس اول ۱۳۷۹ به گونه دیگری  به نام Archips xylosteanus  نام میبرد. در تهران روی بعضی از درختان مثمره و  غیر مثمر نام برده است. این حشره آفت تعداد زیادی از درختان میوه  سردسیری  دانه دار  هسته دار ختان و درختچه‌های جنگلی می باشد.  و در اکثر نقاط دنیا  به خصوص  اروپائی- آمریکا شمالی  آسیا قرار دارد. وقتی که انبوهی جمعیت آن زیاد باشد  گاهی تا ۸۰محصولی را از بین میبرد. ایران بیشترین جمعیت  در نواحی  کوهستانی و سردسیر مشاهده می شود.  فعالیت لاروهای آن کمی بعد از باز شدن   جوانه های برگ آغاز می شود ولاروهای  کوچکی  به رنگ سبز یا سبز متمایل به قهوه ای شروع به خوردن برگ – جوانه و قسمتهای خارجی میوه های کوچک می نمایند. در اکثر موارد چندبرگ  چند برگ و  میوه را به وسیله تارهای نازک  ظریفی به هم می  چسبانند. یا برگ ها را لوله می کنند و در  لانه ای  که می سازند از برگ و میوه تغذیه می کنند.  در روی میوه ها اغلب این لکه های فرورفته ایجاد می کنند  که با بزرگ شدن میوه ها سطح  این لکه ها چوب پنبه ای  می شود  با توقف رشد سلولها  در این منطقه میوه حالت بد شکلی  به وجود می آید. بیشترین خسارت این گونه را در نواحی  کوهستانی منطقه تهران  از دماوند تا لواسانات  و ارتفاعات جاده چالوس و  طالقان دیده ایم.

مشخصات ظاهری و زیست شناسی

این آفت زمستان را به صورت  تخم  به سر می برد. توده های تخم این حشره حاوی  چهل تا صد عدد  به صورت پولک های  خاکستری تیره ( شبیه پولکهای  تخم  لیسه سیب)  روی تنه وسرشاخه ها و شاخه های اصلی درختان میوه مشاهده می شود،در واقع این پولها پوششی است که روی تخمها را برای محافظت گرفته است. پولکها غالب با پوست در سمت همرنگی دارند و دیدن آنها خالی از اشکال نیست. تفاوت آنها باپولک هاى تخم ليسه در این است که پولک لیسه بسادگی با سنجاق برداشته می شود، ولیاین امر در مورد ArchipS امکانپذیر نیست. لاروها مصادف با باز شدن جوانه های برگ ظاهرمیشوند. دوران تغذیه لاروها حدود یک ماه است و پنج سن لاروی دارد و اغلب از نظر رنگبا هم متفاوت هستند. در سن اول شیری رنگ و تدریجاً برنگ سبز روشن با سر و پشت سینه قهوهای مشاهده می شوند. طول بدن لارو موقعی که به حداکثر رشد رسیده باشدحدود ۱۸ میلیمتر است . شفیره در داخلی برگهای لوله شده یا بهم چسبیده تشکیل می شود . گاهی نیز برای شفیره شدن به زیر پوستک ها ی تنه و پناهگاه های دیگر می روند. پیله در این حشرات سفیدرنگ و خیلی نازک است. دورانشفیرگی حدود دو هفته است و حشرات کامل برنگ قهوهای با لکههای روشن در روی بالهای جلوئی میباشند. عرضی بدن حشره با بالهای باز حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیمتر است. حشرات کامل در اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد مشاهده می شوند . این حشرات کمی بعد جفتگیری کرده و روی تنه و سر شاخه درختان تخمریزی می کنند. همین تخمها هستند که تا بهار سال دیگر بحالت انتظار باقی می مانند و در اکثر نقاط ایران معمولا تراکم این آفت ناچیز است. فقط در ناحیه زشک مشهد خسارت فوق العاده این آفت ایده شده است. گونه دیگری که تاحدودی خسارت مشابه ایجاد میکند. احتمالا گونه PandemiSSPribeana Hilb میباشد. گونه ای بسیار پلی فاژ است و روی درختان و درختچههای متنوعی زندگی میکند. این حشره زمستان را به صورت لاروهای خیلی جوان می گذراند و در بهار به محض باز شدن جوانه ها خسارت خود را آغاز می کند. حشرات کامل وسیله دو نوار روشن روی بالهای جلوئی و بریدگی مخصوصی که روی بند اول شاخک وجود دارد، از گونههای دیگر مشخص می شود. این گونه از نظر بیولوژی شبیه Recurvariananella Eitution میباشد. با این تفاوت که لاروهای سن اول از قسمتهای سطحی برگ تغذیه می کنند و داخل پارانشیم نمیشوند.

مدیریت کنترل

 از نظر مبارزه در صورتیکه خسارت این آفت کاربرد مواد شیمیائی را توجیه کنید. براین موقع سمپاشی هنگام باز شدن جوانه های برگ و با سمومی نظیر مالاتیون ... ۶ ( یا گورزانیون ۲۰ درصد به نسبت دو در هزار بخوبی دفع میشود. در مواردی که برگها ما به هم پیچیده باشند سموم نفوذی اثر بیشتری نشان می دهد. پروانه ها به وسیله کپسولهای  فرمون جذب کننده کرم سیب  به داخل تله ها شک�ار می‌شوند.زنبور پارازیت  شفیره به نام pimpla turionellae L.  از خانواده Ichnumonidae  همچنین گونه Brachymeria Sp از خانواده Chalcididae پارازیت شیفره   این آفت را از مناطق کوهستانی شمال تهران و دماوند جمع آوری کردیم.

  • Ypsoloohus persicellusF.

 

این حشره از تهران ُ تفرش و همدان از روی زرد آلو و سیب جمع آوری شده است. لارو از برگ و میوه تغذیه میکند  لارو ابتدا از قسمت میوه و \س ازتغذیه از یک میوه به میوه دیگری منتقل میشود. خسارت این حشره بر روی قیسی در منطقه آبسرد دماوند مشاهده شده است. فعالیت لاوها توام با ترشح تارهای سفید که به وسیله انها لبه برگ ها را بهم وصل کرده و داخل همان \یچیدگی برگها شروع به تغذیه میکند. و گاهی سوراخهاپی بر اثر شدت تغذیه ایجاد می نماید. شفیره در داخل \یچیدگی برگ ها  ایا شکافهای  تنه و شاخه  پناهگاه های دیگر  تشکیل می گردد. رجبی ۱۳۶۲  خسارت این حشره راروی  قیسی در آبسرد دماوند  ۲۵ درصد ذکر کرده است.  و یک نسل  در سال دارد.  پروانه به رنگ زرد روشن  و به طول  ۵ تا ۷ میلیمتر  و عرض آن با بالهای باز  ۱۷ تا ۱۹ میلی متر است. خسارت این حشره معمولاً همراه با خسارت  لیسه های  درختان میوه  می باشد. چنانچه  کنترل لیسه ها توسط سمپاشی صورت گیرد  خسارت آفت مذکور هم برطرف خواهد شد .

  • Swammerdamia pyrella Devill.                   

این حشره  توسط زیبایی ۱۳۸۶ در باغهای سیب منطقه فارس  جمع آوری شده است و به طور کلی درختان از خانواده   Rosaceae   فعالیت میکنند.  لارو با تغذیه از پارانشیم برگ لکه های نامنظم در سطح \هنک ایجاد کرده که تدریجا قهوه ای رنگ و خشک میشوند. عرض \روانه با بالهای باز ۸ تا ۱۱ میلی متراست  آبرنگ خاکستری روشن  بالهای  رویی متمایل به قرمزی است.  آزمایش فرد  ۱۳۷۵ از باغهای سیب دماوند گزارش کرده است. حشره کامل در  سطح زیرین برگها  تخم ریزی میکند.  لاروهای سن یک وارد برگ شده و شروع به تغذیه می نماید با ایجاد کانال های در سطح زیرین برگ و تندین تارهای نازک سفید تبدیل به شیفره میشود. و ‫پیله دوکی شکل شفیره با تارهای نازک از سطحبرگ نمایان است. تعداد نسل  به طور کلی زیست شناسی این حشره نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

  • Archips xylosteanus L.

مدرس اول   ۱۳۷۹ اینگونه را در تهران در روی درختان  میوه و غیر مثمره  گزارش کرده است.   فعالیت  این گونه را همراه با گونه Archips rosanus L.  در  درختان گردو در دماوند مشاهده کردیم. و لاروها  با پیچاندن برگ ها از آنها تغذیه می کنند. و  میزان خسارت کمتر از گونه قبلی است.

 مشخصات ظاهری و زیست شناسی

 حشره کامل به رنگ سبز  و بالهای رویی  با لکه های قهوه ای  رنگ که با نوارهای روشن از یکدیگر مجزا هستند.  لارو اینگونه شباهت زیادی به    A.rosanus L. دارد با این تفاوت که  رنگ عمومی لارو کامل قهوه ای روشن است. این حشره یک نسل  در سال دارد دشمنان  طبیعی و   راه های کنترل این آفت نظیر  نظیر   گونه قبلی می باشد. گونه دیگری به نام Archips podanus Scor. syn. A oporana L.

توسط رجبی (۱۳۹۱) در منطقه شمیرانات و در ارتفاعات جاده چالوسی و کرج از ردی

سیب، گلابی، گیلاس، آلو و گوجه گزارش شده است. عرضی پروانه با بال های باز ۱۸ تا ۲۵

میلیمتر، بال های روئی برنگ قهوهای روشن و دارای لکه هایی است که در نرها مشخص و در مادهها کم رنگ تر است. لارو کامل سبز روشن با سر سیاه و پاهای سینه های قهوهای است. از

خصوصیات زیستی این حشره و تعداد نسل آن در سال اطلاع کافی نداریم.

Pandemic ribeana hb

این حشره توسط مدرسی (۱۳۷۳) از روی گیلاس، گلابی و گوجه از خراسان،

آذربایجان شرقی، تهران و استان مرکزی گزارش شده است. مشخصات ظاهری و زیست شناسی رنگ عمومی پروانه زرد تیره، عرضی پروانه با بالهای باز ۱۸ تا ۲۳ میلیمتر بالهای روئی زردرنگ با سه لکه در نه بانوارهای روشن از یکدیگر جدا شده و با های را براین زرد تیره است. لارو کامل برنگ سبز تیره و با دو لکه تیره روی کپسول سر لارو از برگ درختان میزبان تغذیه می کند و خسارت آن ناچیز است (رجبی ۱۳۹۱).

Acleris variegana Denis Shiff Tort.

 این حشره را از روی سیب از اطراف تهران گزارش کرد، از داخل برگهای خسارت دیده سیب از منطقه( وین از برگهای آلوده سیب گزارش کرده است.

گزارش کرده است. لاروکناره برگ ها را لولله کرده ودر داخل \یچیدگی شروع به تغذیه می نماید و خسارت آن نا چیز است، از ویژگیهای زیستی این حشره اطلاعی در دست نیست.

Cnephasia virgaureana Tr. (A)

این حشره در نواحی کوهستانی و میوه خیز شمال تهران از روی سیب جمع آوری شده و البته تراکم آن کم است و لارو از داخلی برگ لوله شده سیب تغذیه می نماید.

این حشره را از مناطق کوهستانی اطراف تهران گزارش کرده است.

رنگ عمومی پروانه خاکستری و بالهای روئی با سه لکه درشت تیره رنگ که سه نوار نسبتاً پهن مواج آنها را از یکدیگر جدا می کند. از ویژگیهای زیستی این حشره اطلاعی دردست نیست.

Clepsis (= Sicilobola) iroductana Zell. (A)

  1. obliterana H.S. C. unifasciana (Dup.) Lep-Tortricidae

مدرسی اولی (۱۳۷۳) این حشره را از روی سیب در ارتفاعات شمالی تهران، منطقه الثان و رودبار گزارشی کرده. لارو از برگهای سیب تغذیه میکند. لازم است که ویژگیهای زیستی این حشره مورد بررسی قرار گیرد. Gelechidae osie

از بزرگترین خانواده های زیر راسته Microlepidoptera هستند. پروانه ها جثه کوچک دارند و رگهای شعاعی R4,RS در بالهای جلویی در قاعده با هم یکی شده و ارگ بعضی از آنها به برگها را می پیچانند. گونه (Sitotrogia cerealella (Olivier آفت مهم باغلات انباری، کرم سرخ پنبه در مزارع پنبه و همچنین بید سیب زمینی در مزارع سیب زمینی از آفات مضر به حساب می آیند. (Sitotrogia cerealella (Olivier آفت مهم باغلات انباری، کرم سرخ پنبه در مزارع پنبه و همچنین بید سیب زمینی در مزارع سیب زمینی از آفات مضر به حساب می آیند.