JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

ليمونيوم: Limonium

ليمونيوم:  Limonium

خانواده : Plumbaginaceae

نام انگلیسی: tatice

گیاهی یک ساله یا چند ساله است که مقاومت آن ها نسبت به درجه حرارت متفاوت می باشد. لیمونیوم موجب زیبائی و جذابیت نمای باغ و باغچه می شود، و به عنوان گل های بریده و خشک مورد استفاده قرار می گیرد که دوام آنها دلیل دیگری برای کاشت این گیاه است. لیمونیوم های یک ساله (لیمونیوم باندوالی ای(L.bonduellii) و لیمونیوم سیناتوم (L. sinuatum) که در تابستان گل می دهند. خوشه های ظریفی از گل های کاغذی به رنگ های زرد، آبی، ارغوانی، يا سرخ تولید می کنند. این خوشه ها برروی ساقه هایی  منشعب به ارتفاع 60 سانتیمتر و در بالای دسته برگ های انبوه بزرگ و چرم مانند رشد می کنند.

در بهار دانه ها را در خارج از ساختمان در خاکی با زهکشی کامل و در نور کامل خورشید بکارید و تنها اندکی آنها را آبیاری نمائید. لیمونیوم ها، هرگاه در مکانی خشک نگهداری شوند بهتر رشد می کنند.

انواع چند ساله لیمونیوم نیز در بستان گل میدهند. به خاطر توانایی این گیاهان در تحمل محیط بسیار شور ساحل دریا، به اسطو خودوس دریایی معروف هستند. لیمونیومبرگ پهن(L. latifolium) تا دمای

 C°F)-34° (-30  مقاوم است. برگ های پهن چرم مانند آن به

طول ۲۵ سانتیمتر می رسد . ارتفاع ساقه های گلدار آن ممکن است به بلندی ۹۰ سانتیمتر برسد و ساقه های هر کپه تکی می تواند تا ۹۰ سانتیمتر در اطراف گسترده شود. گل های این گیاه به رنگ ارغوانی مایل به آبی است. لیمونیوم پرزی(L.perezii) تا دمای C°F)- 4° (-25 مقاوم است می تواند تا ارتفاع ۹۵ سانتیمتر قد بکشد کناره های برگ های آن موج دار و ناصاف بوده و گل هایی به رنگ ارغوانی و سفید دارد. هر دو نوع اسطو خودوس(Sea lavenders) دریایی به خاکی با زهکشی کامل نیاز دارند، با وجود این که آنها حساس نیستند اما در خاک خوب و با آبیاری منظم بسیار بهتر رشد می کنند.