JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

نموفیلا: Nemорhila

نموفیلا: Nemорhila

خانواده : Hydrophyllaceae

نام انگلیسی: Baby blue eyes

گیاهی یک ساله است . این گیاه در بهار گل های آبی آسمانی روشن زیادی می دهد که مرکز آن ها سفید و گلبرگ هایشان استکانی شکل است . گل های ۳-۲ سانتیمتری آن در نوک ساقه های ظریف و سست به ارتفاع ۲۵-۱۵ سانتیمتر قرار می گیرد. این ساقه ها دارای برگ های زیبایی با لبه های گرد هستند. این گل ها به همراه گل نرگس و لاله در دورن سبدهای آویخته ، بسیار زیبا به نظر می رسند. همچنین می توان از آنها به عنوان گل های حاشیه ای برای گیاهان یک ساله ای که مکان های خنک را دوست داشته و سریعاً گل می دهند استفاده کرد. گل های چیده شده آن ۲ تا ۳ روز  عمر می کنند.

در پاییز یا اوایل بهار دانه ها را در خاک مرطوبی که قسمتی سایه بعد از ظهر دارد به طور انبوه بکارید . گیاهان جوان را آنقدر نزدیک به هم می کارند تا شاخ و برگهای آنها روی خاک سایه بیندازند.