JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

برگ سدایی: Thalictrum

برگ سدایی: Thalictrum

خانواده: Ranunculacea

نام انگلیسی: Meadow rue

گیاه چند ساله ای است که تا دمایC°)-29 °(-20F  مقاوم می باشد. تالیکتروم شباهت های بسیاری به خویشاوند نزدیک خود تاج الملوک دارد. از جمله این که مانند آن شاخ و برگ هایی زیبای سرخس مانند به رنگ آبی مایل به سبز دارد و مانند آن مناطق حاشیه جنگلی را ترجیح می دهد. با این وجود، تالیکتروم معمولا بسیار بزرگتر از تاج الملوک است. بسته به نوع گونه، ساقه های گلدار پربرگ آن، تا ارتفاع ۱۸۰-6۰ سانتیمتر رشد می کنند. خوشه های گلدار آن که بسیار منشعب و باز هستند، تعداد زیادی گل کوچک 4 قسمتی میدهند که هر کدام تعداد زیادی پرچم بلند دارند. گلها به رنگ بنفش، ارغوانی، سرخ مایل به بنفش، سفید و زرد هستند.

تالیکتروم در خاک مرطوب اما با زهکشی کامل و حاوی مواد آلی فراوان رشد می کند. شرایط جنگلی سایه روشن یا سایه ملایم برای رشد آن بسیار خوب است. معمولاً این گیاهان را در بهار با تقسیم بوته تکثیر می کنند. اما می توان برای سالها آنها را دست نخورده نگه داشت.