JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

آپوروکاکتوس

کاکتوس آپوروکاکتوس Aporocactus

آپوروکاکتوس ها بومی پهنه های جنوبی و مرکزی مکزیک می باشند یکی از کاکتوس های بالا رونده و اپی فیت با ساقه های قابل انعطاف به رنگ سبز خاکستری مایل به سبز و تعداد 8 تا 12 شیار نازک می باشند. به گونه طبیعی و به صورت آویخته روی صخره ها و شاخه های درختان دیده می شوند و طول ساقه هایشان به 2 متر و قطر آنها به 5/2 سانتی متر می رسد. جایگاه آفتابی و کمی سایه را می پسندند.گل های قیفی شکل صورتی و سرخ رنگ آنها از فصل بهار تا میانه ی تابستان پدیدار می شود و در برابر دمایی تا یک هفتم درجه سانتی گراد بالای صفر پایداری نشان می دهد. گونه معروف این جنس فلاؤلی فورمیس (A.flageliformis) یا کاکتوس دم موشی نامیده می شود. این کاکتوس دارای ساقه های باریک شبیه دم موش وده و 8 تا 20 خار شعاعی 3 تا 4 خار مرکزی دارد. خار ها کوتاه و بزرگ طلایی یا قرمز قهوه ای هستند. میوه ی آنها کوچک، پرز دار و گرد و کمتر از 25/1 سانتی متر قطر دارند و هر گاه زمان زیادی در یک خاک نگهداری شوند، ساقه های قدیمی پس از مدتی شادابی خود را از دست داده و به پژمردگی و خشکی می گرایند. از این رو بهتر است برای نگهاری آپورو کاکتوس یک رشته از آن را رو سرئوس ها پیند نماییم و چنانچه در فصل زمستان دمای گلخانه یا جایگاه نگداری الاتر از 10 درجه سانتی گراد باشد آن را روی یک ایه از جنس هیلوسرئوس پیوند نمود. همنین توصیه می شود ارتفاع پایه پیوند را بلند در نظر بگیریم که در این صورت عمل پیوند آپورو کاکتوسروی سرئوس بسیار موفقیت آمیز است. چنانچه پایه پیوند با ارتفاع مناسب در نظر گرفته شود پس از مدتی تعداد رشته های آپورو بسیار زیاد شده و در فصل گلدهی (معمولا فصل بهار) چشم اندازی دلکش و بسیار دیدنی پدید می آورد.

هر گاه آپورو کاکتوس ها بر روی پایه ی پیوند نبوده و به صورت آویز باشند بهتر است همچنان به صورت آویز به قف گلخانه یا دیگر مکانه ها جای داده شوند. آپورو کاکتوس ها به آبیاری منظم و مناسب نیاز دارند و چنانچه آبدهی شان به عللی به تاخیر افتد، ریشه های هوایی و نابجای بسیار پدید می آورند. دو گونه ی معروف آپورو کاکتوس A.martianus  و A.flagelliformis می باشند.