JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

اکینو فسولو کاکتوس

اکینو فسولو کاکتوس Achinofossulocactus

زیستگاه اصلی اکینوفسولو کاکتوس پهنه های شمالی، مرکزی و خوری مکزیک است. ساختار ظاهری این جنس به صورت گرد کروی تا استوانه ای کوتاه به رنگ خاکستری مایل به سبز و بدنه آن دارای شیار های مواج یکدست م یباشد. آرئول های کوچک آنها به فاصله 4 سانتیمتر از هم قرار دارند. و دارای 4 تا 20 خار شعاعی و 1 تا 4 خار مرکزی به رنگ های سفید، زرد و قهوه ای هستند. گل آنها کوچک و قطر انتهایی آن به 5/2 تا 5/3 سانتی متر می رسد. طیق رنگی گل ها سفید زرد و قهوه ای هستند. گل آنها کوچک و قطر انتهایی آن به 5/2 تا 5/3 سانتیدمتر می رسد. طیف رنگی گل ها سفید کرم و ارغوانی است و دو تا سه بار در سال گل ها شکوفا می شوند. برخی روشنایی پسند و گرما دوست و روی هم رفته از کاکتوس های کم نیاز می باشد. نگهداری آن آسان بوده و بیشتر خاک های سبک ماسه ای (متخلخل) را می پسندد. هرگاه فصل زمستان درجه دمای جایگاه نگهداری آن و یا گلخانه  پایین باشد، باید تا حد امکان از آّبیاری آن خودداری نمود. این کاکتوس در دمای تا چند درجه زیر صفر نیز مقاومت و پایداری خوبی دارد. روش تکثیر این کاکتوس با بذر و در آغازه های بهار در گلخانه می باشد. البته از راه قلمه زدن نیز به راحتی زیاد می شوند.  درباره اکینوفسولوکاکتوس ها تجربیات و آموخته ها نشان داده است تا مدتی پس از رویش بذر ، بهتر است از نشا کردن در خرانه ها خودداری شود تا گیاه روییده شده استقامت کافی بدست آورد. خزانه این جنس از کاکتوس ها به نور فراوان نیاز داشته و پس از رویش بذر نیز بهتر است از ظرف های سرپوشیده به محل روشن گلخانه انتقال داده شوند.

کاکتوس ها بسته به جنس های گوناگون تا زمانی محدود شکل اصلی و بالغخود را ندارند. درباره اکینوفسولو کاکتوس ها نیز این قانون پایدار است و تیغ های واقعی پس از زمان درازی، شکل راستین و واقعی خود را آشکار می سازند.

یاد آوری می شود که از پایان زمستان تا آغاز پاییز، موقعیت آفتابی و نور همچنین به آب افی و مناسب نیازمندند. چند گونه ی شناخته شده و نامی در میان کلکسیونر ها عبارتند از:

E.albatus , E.arrigens , E.confusus , E.hastarus , E.lloydii , E.multicostatus , E.ochoterenaus , E.tetraxiphus , E.vaupelianus , E.violaciflorus , E.zacatecasensis