JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

اسپوستوا

کاکتوس اسپوستوا ESPOSTOA

زادگاه اصلی اسپوستوا، بخشهای شمال پرو، و جنوب کشور اکوادر است. اسپوستوا از نام کاشف آن به NE.Espsto گرفته شده است. از نشانه های روشن ساختار آن، رشد کاملاً استوانهای و داشتن ۲۰  تا 30 شیار مشخص بر روی ساقه است. قطر شاخه های آنها ۵ تا ۱۵ سانتیمتر بوده و ارتفاع ساقه اصلی و ۲ تا ۷ متر دگرگونی دارد. رنگ بدنه سبز شان از موهایی متمایل به سفید پوشیده شده است و تراکم های سفید در قسمت انتهای ساقه بیشتر است. آرئولها نزدیک به یکدیگر قرار دارند که هر یک برای ۲۰ تا ۴۰ خار شعاعی به رنگهای سفید زرد و ۱ تا ۲ خار مرکزی به درازای ۱ تا ۴ سانتیمتر و به رنگ استخوانی و قهوه ای مایل به سرخ هستند. گلهای قیفی شکل به درازای ۴ تا ۸ سانتیمتر در نسبت انهای ساقه (apex) به رنگهای سفید و زرد در میانه تا اواخر تابستان شکوفا می شوند نیمی از بدنۀ گل با موهای سفید پوشیده شده و حتی خارها در پارهای از گونه ها در زیر پوشش کرکها پنهان گفته و در چند سالگی خود را نشان می دهند. میوۀ اسپوستوا کوچک و کروی به درازای ۴ سانتیمتر پوشیده از مو که هنگام رسیدن سرخ رنگ می شود.

تکثیر اسپوستوا از طریق قلمه گرفتن از گیاه مادر امکانپذیر است همچنین با کشت بذر نیز ازدیاد آن انجام می گیرد ولی کاشت و تکثیر آن دشوار است. اصولاً در گلخانه های پرورش دهنده کاکتوس به این جنس باید با دقت و ظرافت ویژهای رسیدگی نموده و معمولاً جدای از دیگر کاکتوسها نگهداری میشوند. آبیاری آن از بستر یعنی از کف گلدانها انجام میگیرد، ریختن آب روی موهای سعید (کرک مانند)، موجب کدر شدن رنگ آن میگیرد. چنانچه شماری از گونه های آن در كلکسیون کاکتوس یافت می شود.  بهتر است که برای آنها زیر گلدانهای کوچک در نظر گرفته و آبیاری آن نیز از بستر انجام گیرد.

باید دانست که شیوه آبیاری از بستر، روش بسیار درستی درباره همگی کاکتوسها می باشد. همچنین هر چند گاهی بهتر است آبیاری با مه پاش انجام گیرد. تا گردوغبار موجود از روی آنها برکنار شود. خاک مورد نیاز اسپوستوا، خاک غنی و زهکشی شده و تا دمای ۵ درجه سانتیگراد بالای صفر پایداری نشان می دهند. نیازمند آب مناسب و کافی در ماههای گرم سال و در ماههای سرد باید خشک نگه داشته شوند.

چند گونۀ نامی و ساخته شده اسپوستوا شامل:

  1. huanucensis, E. lanata , E. mirabilis,  E. mocupensis , E. procera ,E. ritteril

و دو گونه از پزدواسپوستوا نیز عبارتند از: PS. melanostele   , Ps. Nana.