JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

هاگئوسرئوس

کاکتوس هاگئوسرئوس HAMAGEOCEREUS

این کاکتوس بومی کشور پرو بوده و از کرانه های اقیانوس آرام تا دامنه رشته کوههای آند پراکندگی دارد. ها گئوسرئوس بیش از ۵۰ گونه واریته های گوناگون دارد. هاگئو (Haageo) نام کسی بود که زندگی خود را در راه مطالعه، بررسی و چگونگی پرورش کاکتوسها گزارده است. پیکر کاکتوسها ستونی و نیمه راست بوده و بلندی آنها گاهی به ۱ تا ۲ متر و قطر آنها نیز به ۴ تا 6 سانتیمتر میرسد. در درازای بدنه نزدیک به ۱۵ تا ۲۵ شیار مستقیم ولی کم عمق به چشم میخورد. آرئول ها از دیدگاه اندازه بسیار متفاوتند، همچنین نزدیک به ۲۰ تا  60 خار در هر آرائول خودنمایی می کند. کاکتوس هاگوسرئوس گاهی پوشیده از کرک میباشند. خارها به ۲ حالت کانونی و دایرهای (مرکزی و شعاعی) دیده می شوند، درازای خارهای شعاعی به ۵/ه تا ۲ سانتیمتر و درازای خارهای مرکزی به ۲ تا 6 سانتیمتر میرسد. رنگ خارها نیز در گونه های مختلف رنگارنگ و از رنگ کرم تا زرد طلایی، قرمز قهوه ای و گاه سیاه به چشم می خورند. گلهای قیفی شکل ها گئوسرئوس نیز در رنگهای سفید، صورتی و سرخ رنگ به درازی ۴ تا ۱۰ سانتیمتر و قطر ۵ تا ۷ سانتیمتر و همچنین میوه کروی و مسطح آن به قطر ۲ تا 6 سانتیمتر میرسد که هنگام رسیدن سرخ رنگ می شوند. فراهم کردن شرایط محیطی برای گیاه آسان بوده و رشد سریعی بر روی ریشه های خود نشان می دهد. روش تکثیر آنها با بذر انجام می گیرد و ممکن است سالها به گل بنشیند. البته از روش تقسیم ساقه و قلمه زدن نیز به آسانی زیاد می گردند. در دوره فصل بهار تا آغاز پاییز به اندازه متعادلی از آب نیازمندند ولی در زمستان خاک بیشتر باید خشک بوده و آبیاری اندکی برای آنها کافی است. این کاکتوس در فصل  زمستان به دمایی تا نزدیک به صفر پایداری نشان می دهد.

گونه های معروف و شناخته شده هاگوسرئوس در بین کلکسیونرها عبارتند از:

H.aeanthocladus ,  H. aureispinus , H. chrysacanthus ,  H. clavispinus ,  H. decumbens  H. dichromus ,  H. icosagonoides ,  H.multangularis  , Himulticolorispinus,  H.okersii

  1. platinospinum , H. pseudomelanostele , H. rubrospinus , H .salmonoideus
  2. versicolor H. viridiflorus.