JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

هلیوسرئوس

کاکتوس هلیوسرئوس  HELIOCEREUS                                                                                  

زادگاه و زیستگاه هلیوسرئوس کشورهای گواتمالا و مکزیک است ولی در پهنه های دیگر و با شرایط آب و هوایی مشابه به آسانی از راه کاشت بذر و قلمه زیاد می شوند نام این کاکتوس از دو واژه خورشید و شمع مومی ( Wax candle) گرفته شده است که اشاره به شکل گلهای آن دارد. هلیوسرئوس کاکتوسهای انگلی آزاد روی شاخه های گیاهان بوده و بسیار همانند اپی فیلوم ها میباشند. ساقۀ پایهای آن ۳ شاخه و با ۳ زاویه مشخص رشد میکند گاهی در پاره ای گونه ها ۴ یا ۵ شاخه نیز دیده شده است. ساقۀ آن سبز یا سبز سرخ که بیشترین درازای آن به ۱ متر و پهنای 5/2  سانتیمتر میرسد. آرئولهای سفید رنگ آن هر یک دارای ۱۰ خارند که ۱ تا 5/1  سانتیمتر طول خارها میباشد.

 گلهای هلیوسرئوسها در تابستان نمایان می شوند و 15  سانتیمتر بلندی دارند و در برخی گونه ها قطر آنها نیز به ۱۵ سانتیمتر می رسد. در بخش پایه میانی گل آنها، مادگی و پرچم عموماً کشیده و به صورت یک دسته خار در رنگهای سرخ، زرد و سفید دیده میشوند میوۀ آنها به شکل تخم مرغ بوده که هنگام رسیدن به سرخی می گراید و درازای آن نیز به ۵ سانتیمتر میرسد. خاک مناسب برای آنها شامل خاکبرگ  پوسیده و خاک پیت و مقداری هم خاک سبک (شن یا ماسه) می باشد و به آب کافی نیز نیازمندند. در زمستان آبیاری آنها به اندازه زیادی باید کاهش یابد و آنها را از سرمای زیاد باید دور نگاهداشت. رویهمرفته به دمای بالاتر از ۱۰ درجه سانتیگراد پایداری نشان می دهند. دو گونۀ مهم هلیوسرئوس عبارتند از:   H.Speciosus  ,  H.undatus .