JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

لوفوسرئوس

کاکتوس لوفوسرئوس  LOPHOCEREUS

زادگاه لوفوسر ئوسها از شمال خاوری مکزیک تا جنوب باختری آمریکا است و نام آن از (تاج=  Crested) Lophos

گرفته شده که اشاره به تاج گیاه متشکل از خارهای آشکار میباشد. این کاتوس پيکرى ستونی داشته و بلندی آن گاه به ۷ متر نیز می رسد. دارای ساقۀ اصلی سخت و پابرجا به رنگ سبز روشن به قطر 10 سانتیمتر که نزدیک به 5 تا 15 شیار دارد. آرئولهای کروی و کوچک آنها روی بخشهای ساقه های گلدهنده با فاصله هر 5/2سانتیمتر دیده می شوند. هر آرئول دارای شمار فراوانی خارهای مو مانند میباشد. خارها شامل ۵ تا 10 خار شعاعی یه درازای ۱ تا ۲ سانتیمتر و خار کانونی به بلندی ۱ تا ۵ سانتیمتر که اندکی بلندتر از خار شعاعی است (حدود 5/2 تا 6 سانتیمتر) گلهای قیفی شکل این کاکتوس در رنگهای سفید و صورتی نزدیک به ۴ سانتیمتر قطر داشته و در بهار و تابستان در شامگاهان باز می شوند. میوه ها کروی و کوچک آنها نزدیک به ۲۵/ ۱ سانتیمتر قطر داشته و هنگام رسیدن سرخ رنگ میگردند. روش تکثیر آنها از راه کاشت بذر است ولی از راه تقسیم ریشۀ ساقه های گل دهنده نیز تکثیر می یابد. کاکتوس رشد یاقته از راه بذر کم و بیش در 6 تا ۷ سالگی گل می دهد. لوفوسرئوسها نیاز به خاک خوب زهکشی شده و حاصلخیز و آب کافی در تابستان دارند. برای دور نگاهداشتن آنها از یخ زدگی در زمستان، محیط آنها باید خشک باشد. لوفوسرئوس شامل ۴ گونه و دو واریته می باشد،  گونۀ نامی و شناخته شده آن Lophocercus Schotti می باشد.