JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

نئوکیلنیا

کاکتوس نئوکیلنیا NEOCHILENIA

زادگاه نئوکیلینا  شمالی کشور شیلی میباشد. نام علمی آن نیز از کشور شیلی با پیشوند   Neo گرفته شده است. این کاکتوس در دسته بندی،  بین دو جنس Horridocactus  و Neoportera  جای دارد لیکن بصورت جنسی جداگانه در نظر گرفته شده است. پیکر کروی آنها  از خاکستری سبز تا قهوه ای تیره و گاهی به رنگ آلبالویی دیده می شود.  بلندی آنها نیز از ۸ تا ۱۵ سانتیمتر دگرگونی دارد. شیارهای بدنۀ آنها را غده هایی (توبرکولهایی) فراگرفته است و بیشتر عارهای آنها راست، کوتاه و باریک و از رنگهای گوناگون خاکستری تا نزدیک به سیاه دگرگونی  دارد. شمار خارهای شعاعی به ۵ تا ۲۰ ولی خارهای کانونی (مرکزی) به ۱ تا۱۰ عدد می رسد. باید دانست خارهای کانونی  همیشه وجوه ندارند ولی کم و بیش بلندتر از خارهای شعاعی هستند. نئوکیلنیاها دارای  آرئولهای پشمی نیز هستند. گلهای قیفی شکل آنها ۳ تا ۵ سانتیمتر قطر داشته و به رنگهای سفید یا زرد و با سایه ای از رنگ سرخ در میانه تابستان پدیدار می گردند. درازای میوه ها به ۲ سانتیمتر و رویهمرفته  کوچکند. تکثیر این کاکتوس  از راہ کاشت بذر انجام گرفته و نیاز به خاک زهکشی دارند. افتاب و نور کامل و استراحت زمستانه در رشد و شادابی آنها بسیار کار سازند. آبیاری آنهااز بهار تا پائیز باید به اندازه ای متناسب انجام گیرد اگر در زمستان محیطشان خشک باشد در برابر دمای 5 درجه سانتیگراد  پایداری نشان می دهند. و بسیاری از گونه ها نیز در برابر یخ زدگی پایدارند.