JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

پفی فرا

کاکتوس پفی فرا PFEIFFERA

این کاکتوس بومی کشور بولیوی و شمال آرژانتین است. نام آن از آقای دکتر لوریگو پفی فر(  (Lorigo.pfeiffer  کاشف آن گرفته شده، پفی فراها رشدی مستقیم و کوتاه دارند. گاهی ممکن است روی زمین رشد کنند و یا روی درختان به صورت اپی فیت بسر برند. بلندی ساقه ها میتواند به ۲۵ تا ۵۰ سانتیمتر و قطر آنها به ۲ تا6  سانتیمتر برسد. بیشتر به رنگ سبز و سرخ مایل به سبز بوده و ۴ تا ۷ شکاف دارند آرئولهای آنها گرد و نزدیک به یکدیگرند و پیرامون آنها را مقداری پرز سفید فرا گرفته و نزدیک به ۸ تا ۱6 خار آشکار نیز دارند. خارها نازک، کوتاه ولی خارهای کانونی (مرکزی) سختتر از خارهای شعاعی هستند و به رنگ سفید خاکستری تا زرد دیده می شوند. گلها زنگی شکل و با قطر 5/1  تا ۲ سانتیمتر در رنگهای سفید، سبز مایل به صورتی در نوک ساقۀ اصلی و در میانۀ تابستان آشکار می گردند. میوه های این کاکتوس کروی خاردار و نزدیک به ۱ سانتیمتر قطر دارند و هنگام رسیدن به رنگ سرخ و قهوه ای در می آیند. روش ازدیاد آنها از راه تقسیم ساقه و یا به وسیله بذر انجام می گیرد. در زمستان محیط آنها می تواند خشک باشد چرا که زمان استراحت آنهاست. تا درجه دمای بالاتر از ۵ سانتیگراد پایداری نشان می دهند. پفی فراها محیط سایه آفتاب را بیشتر از هر شرایطی می پسندند و رشد خوبی را در این محیطها نشان می دهند.

 از گونه های نامی پفی فراها می توان از : P. ianthothele,  P.mataralensis ,  P. multigona

  1. tarijensis نام برد.