JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

اوبلمانیا

کاکتوس اوبلمانیا UEBELMANNIA

 

این کاکتوس بومی پهنه های گرم برزیل بوده و ساختاری کروی دارد همراه با بلند شدن، استوانه ای می گردد، اوبلمانیاها در میان دارندگان و پرورش دهندگان کاکتوس کمیاب است. دارای شکافهای فرو رفته و آشکار روی بدنۀ کروی خود هستند که با افزایش سن طویلتر شده و گاه ممکن است یک گونه، ستونی شکل شده و بلندی آن به ۴۰ سانتیمتر نیز برسد. رنگ بدنۀ این گیاه به رنگ خاکستری سبز و آبی سبز است. خارهای کانونی (مرکزی) گیاه بلندتر و دارای خمیدگی به سمت بالا یا پایین هستند. ولی در برخی گونه ها خارها منظم به صورت شانه می باشند که به رنگهای قهوهای درخشان سرخ قهوه ای دیده می شوند. قطر گلهای قیفی شکل رنگ زرد آن، گاهی به ۲ سانتیمتر میرسد که در پایان تابستان پدیدار می گردند. روش ازدیاد از راه کشت بذر است ولی با روش پیوند نیز گونه های زیبایی بدست می آید. این کاکتوسها آفتاب دوست بوده و جایگاه گرم را می پسندند. برای رشد آنها خاکهای مخلوط مناسبترند. در تابستان به آبیاری منظم نیاز داشته ولی در زمستان محیط خشک را می پسندند از بهترین گونه های او بلمانیا که در میان کلکسیونرها هواخواهان فراوانی دارد می توان از:

 نام برد.  U.buiningii , U.flavispina ,U.gummifera , U.pectinifera