JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

ویلکوکسیا

کاکتوس ویلکوکسیا WILCOXIA

این کاکتوس بومی با ختر مکزیک  وجنوب باختری آمریاکی ست ، نام کاکتوس  ویلکوکسیا از کاشف آمریکایی به نام T.E.Wilicoxگرفته شده است. ویل کوکسیاها کاکتوسهایی کوتاه قداند که بلندی آنها به ۲۵ سانتیمتر می رسد و دامنه بلندی آنها از ۱۵ تا ۹۰ ساخیر در گونه های محتلف دگرگونی می یابد و به رنگهای خاکستری سبز تا سبز آبی دیده می شوند. آرنولهای پشمی با پرزهای  سفید و خارهای آشکار در رنگهای قهوه ای تا قهوه ای سیاه دیده می شوند، در پارهای از گونه ها، شناخت جمعیت خارهای دایره ای و کانونی (شعاعی و مرکزی) به دشواری امکان پذیر است. در گونۀ Wilososia  poselgeri خارهای مرکزی (کانونی) به طول ۱ سانتیمتر و عموماً قویتر و طویلتر از خارهای شعاعی هستند. گلهای قیفی شکل به قطر ۲ تا ۷ سانتیمتر و به درازای ۱۰ سانتیمتر، در میانه فصل تابستان در بخش بالای ساقه پدیدار می گردند که به رنگهای سفید، صورتی و سرخ دیده می شوند. میوه های این کاکتوسی کروی به قطر ۱ تا ۲ سانتیمتر که با پرز و  یا با خارهای تیز و آشکار پوشیده شده اند. نگهداری این کاکتوسها به برخی مراقبتهای لازم نیاز دارند. گیاهانی آفتاب دوست بوده و آب و هوای گرم را میپسندند. حتی در زمستان هم شرایط خشک را ترجیح می دهند ولی بیشتر گونه ها در برابر دگرگونیهای آب و هوایی سرد پایداری خوبی نشان می دهند. ازدیاد و تکثیر ویلکوکسیاها معمولاً از طریق کشت بذر آنها انجام می گیرد، لیکن از راه قلمه زدن نیز انجام پذیر می باشد. گونه های شناخته شدۀ آنها در زیر آمده است:

  1. psetseri , W.schmollii, W.tomentosa , W.altiflora,  W.atarespinus