JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آگلونما

آگلونما

نام علمی:aglonema.sp

خانواده: araceae

تکثیر: از طریق تقسیم بوته و قلمه ساقه انتهایی در بهار

شرایط مناسب:  آ،تاب یا نیمه سایه، خاک غنی از هوموس با زهکشی خوب، اقلیم گرم و مرطوب