JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آناگالیس

آناگالیس

نام علمی:anagalis monelli 

خانواده: primulaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در هوای آزاد و یا در شاسی

شرایط مناسب: سایه آفتاب دوست و علاقمند به اراضی زهکش دار و زمینهای فقیر