JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آنمونلا

آنمونلا

نام علمی:anemonella thalictroides

خانواده: ranunculaceae

تکثیر: بعد از پایان گل دادن باید به آرامی غده ها را (مثل غده ها در گل کوکب) تقسیم کرد

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، خاک هوموسی، اقلیم معتدل سرد