JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آویز

آویز

نام علمی:fuchia hybrid

خانواده: onagraceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار و قلمه های سبز در انتهایی در بهار و تابستان

شرایط مناسب: در نور کم هوای خشک خانه ها مقاوم است