JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ابریشم (شب خسب)

ابریشم (شب خسب)

نام علمی: albizzia julivrissim

خانواده: mimosaceae legominoseae

تکثیر: از طریق بذر بعد از انجام استراتیفیکاسون

شرایط مناسب: آفتابی و خاک های قوی با بافت متوسط، اقلیم سردسیری