JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

اختر پیکاسو

اختر پیکاسو

نام علمی: canna 'picasso'

خانواده: cannaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در زیر شاسی و تقسیم بوته در بهار

شرایط مناسب: مکان آفتابی و گرم، خاک غنی از هوموس و مرطوب، حداقل دمای مورد تحمل آن 10-5 درجه سانتی گراد