JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

اختر

اختر

نام علمی:canna generalis

خانواده: canaceae

تکثیر: از طریق ریزوم همراه با جوانه در فصل پاییز یا اسفند ماه

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، خاک های هوموسی و مرطوب، معتدل سرد