JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

اختر آب

اختر آب

نام علمی:thalia alba

خانواده: cannaceae

تکثیر: از طریق ریزوم همراه با جوانه

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، خاک های هوموسی و مرطوب، اقلیم معتدل