JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارس

ارس

نام علمی:juniperus communi

خانواده: cupressaceae

تکثیر:  از طریق کاشت بذرهای رسیده در شهریور و مهر ماه و همچنین قلمه در شهریور ماه

شرایط مناسب: مکان آفتابی، خاک با زهکشی مناسب، اقلیم سردسیری