JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارغوان چینی

ارغوان چینی

نام علمی:cercis chinensis

خانواده:cercisaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در فصل بهار و پاجوش در اسفند ماه

شرایط مناسب: آفتاب نیمه سایه، خاک معمولی باغچه، اقلیم معتدل سرد