JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارغوان معمولی

ارغوان معمولی

نام علمی:cercis siliquastrum L

خانواده:cercisaceae

تکثیر: از بذر در فصل بهار و پاجوش در اسفند ماه

شرایط مناسب: آفتابی و خاک معمولی، اقلیم معتدل سرد