JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارکیده انسایکلیا

ارکیده انسایکلیا

نام علمی: encyclia citrine

خانواده: orchidaceae

تکثیر: از طریق جدا کردن شبه پیازها در بهار

شرایط مناسب: سایه، نیمه سایه، خاک سبک با زهکشی خوب و رطوبت متوسط، اقلیم گرم و مرطوب