JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارکیده کاتلیا

ارکیده کاتلیا

نام علمی: cattleya maxima

خانواده: orchidaceae

تکثیر: با جدا کردن و کاشت شبه پیازها در بهار

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، خاک مرطوب و غنی و هوموس دار، اقلیم گرم و مرطوب