JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

اسپیره

اسپیره

نام علمی:spiraea bumalda

خانواده: rosaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در اوایل بهار، قلمه زنی پس از رفع نیاز سرمای فیزیولوژیکی، خوابانیدن

شرایط مناسب: آفتابی، خاک های حاصلخیز، معتدل سرد