JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

استرپتوکارپوس

استرپتوکارپوس

نام علمی: streptocarpus 'constant'

خانواده: gesneriaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار، تقسیم بوته پس از پایان گلدهی، قلمه انتهایی ساقه از بوته های پرپشت و یا قلمه برگ در بهار یا تابستان

شرایط مناسب: سایه و آفتاب، خاک غنی از هوموس و مرطوب، اقلیم گرم و مرطوب