JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سیم فیتوم

سیم فیتوم

نام علمی: Symphytum.sp

خانواده: Boraginaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در گلخانه و تقسیم بوته

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، خاک مرطوب و هوموس و زهکش دار