JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شاه بلوط

شاه بلوط

نام علمی: Castanea sativa Mill

خانواده: Fagaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در فصل بهار

شرایط مناسب: آفتاب، خاک های معمولی و جنگلی، معتدل سرد