JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شاه پسند یک ساله

شاه پسند یک ساله

نام علمی: Verbena hortensis

خانواده: Verbenaceae

تکثیر: از طریق کشت بذر در اسفند در شاسی و اوایل فروردین در زمین اصلی

شرایط مناسب: آفتابی، معتدل، خاک شنی