JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شب بو

شب بو

نام علمی: Mathiola chieranthus

خانواده: Cruciferae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در مرداد ماه در خزانه و پاییز در محل اصلی

شرایط مناسب: آفتاب، اقلیم معتدل گرم، خاک شنی و سبک