JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شقایق آبی (مکونوپسیس )

شقایق آبی (مکونوپسیس )

نام علمی : Meconopsis

خانواده : Papaveraceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در شاسی سرد در پاییز

شرایط مناسب: سایه، خاک عمیق و اسیدی، اقلیم، معتدل و سرد