JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شمشاد نعنایی

شمشاد نعنایی

نام علمی: Euonymus japonicus

خانواده: Celastraceae

تکثیر: از طریق قلمه در بهار و پاییز و تقسیم بوته

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، خاک های غنی و هوموسی، اقلیم معتدل