JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شمعدانی عطری

شمعدانی عطری

نام علمی: Pelargonium capitatum

خانواده : Geraniaceae

تکثیر: از طریق قلمه ساقه در بهار و مرداد

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، معتدل و خاک جنگلی همراه با خاک برگ