JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شیردار (نوعی افرا)

شیردار (نوعی افرا)

نام علمی: Acer laetum

خانواده: Aceraceae

تکثیر: از طریق قلمه از قسمت نو نهالی درخت، خوابانیدن

شرایط مناسب: آفتاب، خاک شنی و سبک، معتدل سرد